SIST EN 15551:2017

Oznaka standarda: SIST EN 15551:2017
Koda projekta: 00256664
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Railway rolling stock - Buffers
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Železniška vozila - Odbojniki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15551:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-03
Referenčna oznaka: EN 15551:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard defines the requirements for buffers with 105 mm, 110 mm and 150 mm stroke for vehicles or units which use buffers and screw coupling at the coupling interface with other interoperable rolling stock. It covers the functionality, interfaces and testing procedures, including pass fail criteria, for buffers. NOTE Typically, buffers with a stroke of 105 mm are used on freight wagons and locomotives, buffers with a stroke of 110 mm are used on coaches and locomotives and buffers with a stroke of 150 mm are used on freight wagons. It defines the different categories of buffers, the space envelope, static and dynamic characteristics and energy absorption. It includes a calculation method to determine the minimum size of the buffer head to avoid override between buffers. It defines the static and dynamic characteristics of the elastic systems. It also defines the requirements for buffers with integrated crash elements (crashworthy buffers) for tank wagons only according to RID. The requirements of this European Standard also apply to locomotives and passenger coaches which have to meet the crashworthiness requirements of EN 15227 for buffers in normal service only. The properties for the energy absorbing function are defined in EN 15227 and the requirements specified in Clause 7 for tank wagons according to RID are not applicable to locomotives and passenger coaches. Diagonal buffers are excluded from this European Standard. For vehicles which have to comply with crashworthiness requirements (locomotives, cab cars or passenger coaches according to EN 15227, tank wagons according to RID), typically crashworthy buffers (buffers with a deformable housing and/or the need for an opening in their mounting flange) or buffers which form part of a combined system consisting of a special buffer (e.g. middle flange buffer) and a deformation element are used. For these types of buffers, interoperability is possible, but interchangeability with freight wagon buffers is not required, and therefore the requirements of 5.2 (Fixing on vehicle and interchangeability), 5.3 (Buffer dimensions) do not apply, those of 5.4 (mechanical characteristics of buffers) and 5.6 (marking) apply with restrictions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za odbojnike s 105-mm, 110-mm in 150-mm hodom za vozila ali enote, ki uporabljajo odbojnike in vijačno spenjačo na spojnem vmesniku z drugim interoperabilnim vozilom. Zajema funkcionalnost, vmesnike in preskusne postopke za odbojnike, vključno z merili za uspešno/neuspešno opravljen preskus. OPOMBA: Običajno se odbojniki s 105-mm hodom uporabljajo pri tovornih vagonih in lokomotivah, odbojniki s 110-mm hodom se uporabljajo pri potniških vagonih in lokomotivah, odbojniki s 150-mm hodom pa se uporabljajo pri tovornih vagonih. Opredeljuje različne kategorije odbojnikov, prostorske okvire, statične in dinamične lastnosti ter absorpcijo energije. Vključuje računsko metodo za določanje najmanjše velikosti glave odbojnika, da se prepreči prekrivanje odbojnikov. Opredeljuje statične in dinamične lastnosti elastičnih sistemov. Določa tudi zahteve za odbojnike z vgrajenimi elementi proti trčenju (odbojnike, odporne proti trku) za vagone s cisterno v skladu s predpisi RID. Zahteve tega evropskega standarda se uporabljajo tudi za lokomotive in potniške vagone, ki morajo ustrezati zahtevam za zagotavljanje pasivne varnosti pri trčenju iz standarda EN 15227 samo za odbojnike pri običajnih pogojih uporabe. Lastnosti funkcije za absorpcijo energije so opredeljene v standardu EN 15227, pri čemer se zahteve, podane v točki 7 za vagone s cisterno v skladu s predpisi RID, ne uporabljajo za lokomotive in potniške vagone. Ta evropski standard ne zajema diagonalnih odbojnikov. Za vozila, ki morajo biti skladna z zahtevami za zagotavljanje pasivne varnosti pri trčenju (lokomotive, vagoni z vozniško kabino ali potniški vagoni v skladu s standardom EN 15227, vagoni s cisterno v skladu s predpisi RID) se običajno uporabljajo odbojniki, odporni proti trku (odbojniki z upogljivim ohišjem in/ali zahtevano odprtino v pritrdilni prirobnici), ali odbojniki, ki so del kombiniranega sistema, sestavljenega iz posebnega odbojnika (npr. odbojnika s srednjo prirobnico) in upogljivega elementa. Pri teh vrstah odbojnikov je interoperabilnost mogoča, vendar medsebojna zamenljivost z odbojniki za tovorne vagone ni zahtevana, zaradi česar se zahteve iz točk 5.2 (pritrditev na vozilo in medsebojna zamenljivost) in 5.3 (dimenzije odbojnikov) ne uporabljajo, zahteve iz točk 5.4 (mehanske lastnosti odbojnikov) in 5.6 (označevanje) pa se uporabljajo z omejitvami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15551:2009+A1:2010 - Železniške naprave - Železniška vozila - Odbojniki 18-Jan-2017
Revidiran kSIST FprEN 15551:2022 - Železniške naprave - Železniška vozila - Odbojniki 23-Aug-2017
Revidiran SIST EN 15551:2009+A1:2010 - Železniške naprave - Železniška vozila - Odbojniki 06-Feb-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi