SIST EN 12102-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12102-1:2018
Koda projekta: 00113073
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
Naslov (slovenski): Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Določanje ravni zvočne moči - 1. del: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora, razvlaževalniki in procesne hladilne naprave
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12102-1:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 17.140.20 23.120 27.080 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-03
Referenčna oznaka: EN 12102-1:2017
Področje projekta (angleško): This draft European Standard establishes requirements for determining, in accordance with a standardized procedure, the sound power level emitted into the surrounding air by air conditioners, heat pumps, liquid chilling packages with electrically driven compressors when used for space heating and/or cooling, including water cooled multisplit systems, as described in the prEN 14511 series and dehumidifiers as described in EN 810. This draft European Standard also covers the measurement of the sound power level of evaporatively cooled condenser air conditioners, as defined in EN 15218. However, the measurement should be done without external water feeding and these units will thus be considered as the other air conditioners covered by the prEN 14511 series. It is emphasized that this measurement standard only refers to airborne noise. This draft European Standard offers ways to determine the sound power level of units. Some of them are specifically adapted to provide results with low uncertainties, by using laboratory class acoustic methods and highly controlled working conditions. Those measurements are suitable for certification, labelling and marking purposes. In some cases, the target and/or the environment of the measurements do not allow such precision-class methods. This draft European Standard also offers ways to assess sound power levels with acceptable accuracy even though acoustic methods and/or working conditions are not laboratory-type, e.g. in situ or quality control measurements. This draft European Standard gives two classes of measurements and results according to the test environment: - Class A measurements correspond to controlled working conditions (standard or application rating conditions). It is defined by the respect to the tolerances of Table 2 and should be used for the conformity to requirements of the Commission Regulation (EC) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners; - Class B measurements correspond to the case where the range defined by the tolerances of Table 2 cannot be fulfilled. In both classes, precision or engineering class acoustic methods need to be applied. The choice of the acoustic measurement method is done in accordance with EN ISO 3740 and the EN ISO 9614 series depending on the type of surrounding acoustic fields (diffuse or free field, enclosed or open space), and the available instrumentation. Whatever the current working conditions, the reference of acoustic standard needs to be reported, with explicit mention of its accuracy class. The use of EN ISO 3746 and EN ISO 3747 as survey grade methods are not recommended due to the high level of uncertainties. Their use is only allowed for non-controlled environments. Three methods for determining the sound power levels are specified in order to avoid unduly restricting existing facilities and experience: - the first methodology is based on reverberation room measurement (see EN ISO 3741 and the EN ISO 3743 series); - the second method is based on measurements in an essentially free field over a reflecting plane (see EN ISO 3744 and EN ISO 3745); - the third method is based on sound intensity measurement (see the EN ISO 9614 series) in preferably free field environment. The references in this draft European Standard to the EN ISO 3743 series should be understood as EN ISO 3743-1 or EN ISO 3743-2 as well. The necessity to regulate the test conditions obviously leads to recommend test methods implemented in acoustically designed (enclosed) spaces, such as EN ISO 3741, the EN ISO 3743 series, EN ISO 3745 and also the EN ISO 9614 series when implemented in an enclosed space. The open spaces should be covered only in specific cases, e.g. when the size or the power of the unit under test cannot be managed by standard test rooms. Suitable test methods are EN ISO 3744 and the EN ISO 9614 series. (...)
Področje projekta (slovensko): Ta osnutek evropskega standarda v skladu s standardiziranim postopkom določa zahteve za določanje ravni zvočne moči, ki jo v okoljski zrak oddajajo klimatske naprave, toplotne črpalke, enote za tekočinsko hlajenje z električnimi kompresorji, kadar se ti uporabljajo za hlajenje in/ali ogrevanje prostora, vključno z vodno hlajenimi sistemi z več razcepi, kakor je opisano v skupini standardov prEN 14511, in sušilniki zraka, kakor je opisano v standardu EN 810. Ta osnutek evropskega standarda zajema tudi merjenje ravni zvočne moči klimatskih naprav s kondenzatorjem, ohlajenim z izhlapevanjem, kakor je opisano v standardu EN 15218. Meritev naj bi se opravila brez zunanjega dotoka vode in te enote bodo torej obravnavane kot druge klimatske naprave, zajete v skupini standardov prEN 14511. Poudariti je treba, da se ta standard za merjenje nanaša zgolj na hrup, ki se prenaša po zraku. Ta osnutek evropskega standarda ponuja načine za določanje ravni zvočne moči enot. Nekatere od njih so z uporabo laboratorijskih akustičnih metod in dobro nadzorovanih delovnih pogojev posebej prilagojeni zagotavljanju rezultatov z nizko negotovostjo. Te meritve so primerne za namene certificiranja, označevanja z nalepkami in drugega označevanja. V nekaterih primerih cilj in/ali okolje meritev ne dopuščata tako natančnih metod. Ta osnutek evropskega standarda ponuja tudi načine za ocenjevanje ravni zvočne moči s sprejemljivo natančnostjo, čeprav so akustične metode in/ali delovni pogoji drugačni kot v laboratoriju, npr. meritve na terenu ali meritve za kontrolo kakovosti. Ta osnutek evropskega standarda podaja dva razreda meritev in rezultatov glede na okolje preskušanja: – meritve razreda A ustrezajo nadzorovanim delovnim pogojem (standardni pogoji ali pogoji ocenjevanja aplikacij). Določene so glede na tolerance v preglednici 2 in se morajo uporabljati zaradi skladnosti z zahtevami Uredbe komisije (ES) št. 206/2012 z dne 6. marca 2012, ki uveljavlja Direktivo 2009/125/ES Evropskega Parlamenta in Sveta glede zahtev po okoljsko primerni zasnovi za klimatske naprave; – meritve razreda B ustrezajo primeru, kjer razpona, določenega s tolerancami iz preglednice 2, ni mogoče izpolniti. Pri obeh razredih je treba uporabiti natančne akustične metode ali akustične metode inženirskega razreda. Izbira metode akustičnega merjenja se izvede skladno s standardom EN ISO 3740 in skupino standardov EN ISO 9614, odvisno od vrste okoliških akustičnih polj (difuzno ali prosto polje, zaprt ali odprt prostor) in razpoložljivih instrumentov. Ne glede na trenutne delovne pogoje je treba poročati o referenci akustičnega standarda z izrecno navedbo razreda natančnosti. Uporaba standardov EN ISO 3746 in EN ISO 3747 kot metod razreda raziskave ni priporočljiva zaradi visoke stopnje negotovosti. Uporaba teh standardov je dovoljena le pri nenadzorovanih okoljih. Določene so tri metode za določanje ravni zvočne moči, da bi se izognili pretiranemu omejevanju obstoječih zmožnosti in izkušenj: – prva metodologija temelji na merjenju v prostoru za preskus odmevov (glej standard EN ISO 3741 in skupino standardov EN ISO 3743); – druga metoda temelji na meritvah v polju, ki je v osnovi prosto, nad odbojno ravnino (glej standarda EN ISO 3744 in EN ISO 3745); – tretja metoda temelji na merjenju jakosti zvoka (glejte skupino standardov EN ISO 9614) v okolju, ki naj bi bilo prednostno prosto. Za reference v tem osnutku evropskega standarda, ki se nanašajo na skupino standardov EN ISO 3743, se naj bi razumelo, kot da se nanašajo tudi na standarda EN ISO 3743-1 ali EN ISO 3743-2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12102:2014 - Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje, toplotne črpalke in razvlaževalniki z električnimi kompresorji za ogrevanje ali hlajenje prostora - Merjenje hrupa v zraku - Določanje ravni zvočne moči 01-Mar-2018
Revidiran kSIST FprEN 12102-1:2022 - Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Določanje ravni zvočne moči - 1. del: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora, razvlaževalniki in procesne hladilne naprave 01-May-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi