SIST EN 60909-3:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60909-3:2010
Koda projekta: 21308
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Short-circuit currents in three-phase a.c systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth (IEC 60909-3:2009)
Naslov (slovenski): Kratkostični toki v trofaznih izmeničnih sistemih - 3. del Toki med dvema ločenima sočasnima kratkima stikoma linijski-ozemljitveni vodnik in delnim kratkostičnim tokom, ki teče skozi ozemljitev (IEC 60909-3:2009))
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60909-3:2010 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NTF - Oskrba z električno energijo
ICS: 17.220.01 29.240.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 60909-3:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60909 specifies procedures for calculation of the prospective short-circuit currents with an unbalanced short circuit in high-voltage three-phase a.c. systems operating at nominal frequency 50 Hz or 60 Hz, i. e.: a) currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits in isolated neutral or resonant earthed neutral systems; b) partial short-circuit currents flowing through earth in case of single line-to-earth short circuit in solidly earthed or low-impedance earthed neutral systems. The currents calculated by these procedures are used when determining induced voltages or touch or step voltages and rise of earth potential at a station (power station or substation) and the towers of overhead lines. Procedures are given for the calculation of reduction factors of overhead lines with one or two earth wires. The standard does not cover: a) short-circuit currents deliberately created under controlled conditions as in short circuit testing stations, or b) short-circuit currents in the electrical installations on board ships or aeroplanes, or c) single line-to-earth fault currents in isolated or resonant earthed systems. The object of this standard is to establish practical and concise procedures for the calculation of line-to-earth short-circuit currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents through earth, earth wires of overhead lines and sheaths or shields of cables leading to conservative results with sufficient accuracy. For this purpose, the short-circuit currents are determined by considering an equivalent voltage source at the short-circuit location with all other voltage sources set to zero. Resistances of earth grids in stations or footing resistances of overhead line towers are neglected, when calculating the short-circuit currents at the short-circuit location. This standard is an addition to IEC 60909-0. General definitions, symbols and calculation assumptions refer to that publication. Special items only are defined or specified in this standard. The calculation of the short-circuit currents based on the rated data of the electrical equipment and the topological arrangement of the system has the advantage of being possible both for existing systems and for systems at the planning stage. The procedure is suitable for determination by manual methods or digital computation. This does not exclude the use of special methods, for example the super-position method, adjusted to particular circumstances, if they give at least the same precision. As stated in IEC 60909-0, short-circuit currents and their parameters may also be determined by system tests.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60909 določa postopke za izračunavanje perspektivnih tokov kratkega stika z neuravnovešenim kratkim stikom v visoko-napetostnih trofaznih izmeničnih sistemih, ki delujejo pri nominalni frekvenci 50 Hz ali 60 Hz, to so.: a) toki med dvema ločenima sočasnima kratkima stikoma linijsko-ozemljitvenega vodnika v nevtralno izoliranih ali resonančnih ozemljenih nevtralnih sistemih; b) tokovi delnega kratkega stika, ki tečejo skozi zemljo v primeru enega linijsko-ozemljitvenega kratkega stika v nevtralnih sistemih, ki so trdno ozemljenih ali ozemljeni z nizko impedanco. Tokovi, izračunani s temi postopki, se uporabljajo, kadar se ugotavlja inducirana napetost ali dotik ali korak napetosti in dvig zemeljskega potenciala na centrali(električne centrale ali pod-centrale) in stolpih z nadzemnimi linijami. Podani so postopki za izračunavanje pretvornih faktorjev nadzemnih linij z eno ali dvema zemeljskima linijama. Ta standard ne zajema: a) tokov kratkega stika, ki so bili namenoma narejeni pod nadzorovanimi okoliščinami v centralah za preskušanje kratkih stikov ali b) tokov kratkega stika v električnih napeljavah na krovu ladij ali letal ali c) enojnih linijskih-ozemljitvenih napačnih tokov v izoliranih ali resonančno ozemljenih sistemih. Cilj tega standarda je vzpostaviti praktične ter kratke in jedrnate postopke za izračunavanje linijskih-ozemljitvenih tokov kratkega stika med dvema ločenima sočasnima kratkima stikoma linijsko-ozemljitvenega vodnika in delnega kratkostičnega toka, ki teče skozi ozemljitev, ozemljenimi žicami nadzemnih linij in tulce ali ščite kablov, kar vodi do razumnih rezultatov z zadostno natančnostjo. V ta namen so tokovi kratkega stika določeni z upoštevanjem enakovrednega vira napetosti na lokaciji kratkega stika, kjer so ostali viri napetosti nastavljenimi na nič. Upornost ozemljenih omrežij v centralah ali koračnih uporih nadzemnih linijskih stolpov je zanemarljiva pri izračunavanju tokov kratkega stika na lokaciji kratkega stika. Ta standard je dodatek k IEC 60909-0. Splošne definicije, simboli in predpostavke izračunov se nanašajo na to objavo. V tem standardu so določene samo posebne postavke. Izračunavanje tokov kratkega stika, osnovano na nazivnih podatkih električne opreme in topoloških ureditev sistema, ima to prednost, da je izvedljivo tako za obstoječe sisteme kot za sisteme na stopnji načrtovanja. Postopek je primeren da določanje ročnih metod ali digitalnih izračunov. To ne izključuje uporabe posebnih metod, na primer super-pozicijske metode, nastavljene za posebne okoliščine, če zagotavljajo vsaj enako natančnost. Kot je navedeno v IEC 60909-0, se tokovi kratkega stika in njihovi parametri lahko določijo s sistemskimi preskusi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60909-3:2004 - Short-circuit currents in three-phase a.c systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth 13-May-2010
Nadomešča SIST EN 60909-3:2004 - Short-circuit currents in three-phase a.c systems - Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short-circuits and partial short-circuit currents flowing through earth 01-Jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi