SIST-TS CEN/TS 17073:2017

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 17073:2017
Koda projekta: 00331109
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Interfaces for cross border parcels
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Vmesniki za pakete v čezmejnem prometu
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 17073:2017 angleški jezik Withdrawn SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240 35.040.50 35.240.69
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Razveljavitev: 01-Apr-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-04
Referenčna oznaka: CEN/TS 17073:2017
Področje projekta (angleško): This Technical Specification will specify the interface between the e-merchant (any commercial customer sending parcels) and the first logistic operator. The interface is composed on two items: - the physical label stuck on the postal item: contents, sizes, minimum requirements to guarantee the quality and efficiency of the logistic process (sorting, delivery). - the electronic exchanges between the sender and the logistic operator with the description of the data to be provided, the format of the exchanges. While designated operators of UPU have drawn up business requirements using proprietary standards and related data components, online merchants have developed open, not-for-profit standards for final delivery which are integrated into their existing supply chain management environment. The Technical Specification aims to specify the interface between the e-merchant (any commercial customer sending postal items) and the first logistic operator composed by incorporating the 3 elements: - physical label attached to the postal item with information for item identification; - electronic exchanges between the sender and the logistic operator concerning parcels dispatch; - data needed for various delivery chain parts, in particular final delivery to the recipient, in order to facilitate exchange between the item-specific identifiers. NOTE 1 The last element enables the growth of integrated, data-driven systems which support highly efficient and customer-driven cross-border ecommerce. This reflects the current trend to B-to-B-to-C delivery solutions in the European and international cross border e-commerce markets. Delivery from original source to final consumer can be split over more than one service provider. NOTE 2 C-to-B-to-B-to-C solutions will be an extension, in particular when returns are specified. The “first C” would indicate that consumers wishing to return items, or induct items themselves, will be able to print labels following the fundamentals specified in this standard. E-merchant exchange data with logistic operators (i.e. the postal operators, but not limited to those designated to fulfill the rights and obligations of UPU member countries) to help, simplify and enable the consequential logistic and transactional tasks. The establishment of common definitions and electronic formats, safeguards the reliability and decreases the overall costs by avoiding software development costs, multiple printing equipment, over-labelling during the process, and the manual sorting.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija določa vmesnik med e-trgovcem (katerim koli komercialnim naročnikom, ki pošilja pakete) in prvim logističnim operaterjem. Vmesnik je sestavljen iz naslednjih dveh elementov: – fizična etiketa, pritrjena na pošiljko: vsebine, velikosti, minimalne zahteve za zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti logističnega procesa (razvrščanje, dostava); – elektronske izmenjave med pošiljateljem in logističnim operaterjem z opisom podatkov, ki jih je treba navesti, oblika izmenjav. Medtem ko so določeni operaterji v okviru Svetovne poštne zveze (UPU) oblikovali poslovne zahteve na podlagi lastniških standardov in povezanih podatkovnih komponent, so spletni trgovci razvili odprte neprofitne standarde za končno dostavo, ki so integrirani v njihovo obstoječe okolje za upravljanje dobavne verige. Tehnična specifikacija je namenjena določitvi vmesnika med e-trgovcem (katerim koli komercialnim naročnikom, ki pošilja pakete) in prvim logističnim operaterjem, ki je sestavljen iz naslednjih treh elementov: – fizična etiketa, pritrjena na pošiljko, s podatki za identifikacijo artikla; – elektronske izmenjave med pošiljateljem in logističnim operaterjem v povezavi z odpošiljanjem paketov; – podatki, potrebni za različne dele dobavne verige (zlasti za končno dostavo prejemniku), da se omogoči lažja izmenjava med identifikatorji posameznih artiklov. OPOMBA 1: Zadnji element omogoča rast integriranih podatkovnih sistemov, ki podpirajo izjemno učinkovito čezmejno e-trgovanje na podlagi naročil. To odraža trenutni trend dostavnih rešitev B-do-B-do-C na evropskih in mednarodnih trgih čezmejnega e-trgovanja. Dostava od prvotnega vira do končnega naročnika se lahko razdeli med več ponudnikov storitev. OPOMBA: 2: Rešitve C-do-B-do-B-do-C predstavljajo razširitev, zlasti pri določitvi vračil. Prva črka C označuje, da lahko potrošniki, ki želijo vrniti artikle ali jih vpeljati sami, natisnejo etikete v skladu z osnovnimi smernicami v tem standardu. E-trgovci izmenjujejo podatke z logističnimi operaterji (tj. poštnimi operaterji, vendar ne omejeno na operaterje, ki morajo izpolnjevati pravice in dolžnosti držav članic Svetovne poštne zveze), da podprejo, poenostavijo ter omogočijo posledična logistična in transakcijska opravila. Vzpostavitev skupnih definicij in elektronskih oblik varuje zanesljivost ter zmanjšuje skupne stroške z izogibanjem stroškom v zvezi z razvojem programske opreme, večjo količino opreme za tiskanje, prekomernim etiketiranjem med procesom in ročnim razvrščanjem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST-TS CEN/TS 17073:2020 - Poštne storitve - Vmesniki za pakete v čezmejnem prometu 13-Dec-2017
Nadomeščen z SIST-TS CEN/TS 17073:2020 - Poštne storitve - Vmesniki za pakete v čezmejnem prometu 26-Feb-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi