SIST EN 50402:2017

Oznaka standarda: SIST EN 50402:2017
Koda projekta: 58549
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of gas detection systems
Naslov (slovenski): Električne naprave za zaznavanje in merjenje gorljivih ali strupenih plinov, hlapov ali kisika - Zahteve za funkcionalno varnost sistemov za odkrivanje plina
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50402:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 13.230 13.320 29.260.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-07
Referenčna oznaka: EN 50402:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to apparatus and systems for the detection and measurement of flammable or toxic gases or vapours or oxygen. This European Standard is a product standard which is based on EN 61508 (all parts) and for gas detection systems covers both low and high demand mode at SIL capabilities of 1, 2 or 3 only. Gas detection apparatus and gas detection systems are developed as generic products. This standard covers part of the phase 10 “realisation” of the overall safety lifecycle defined in Figure 2 of EN 61508-1:2010. Configuration and integration into specific applications is not covered by this standard. In the event of conflict between the requirements of this standard and those of EN 61508, EN 50402 will take precedence. NOTE 1 Applications requiring a SIL capability of 4 for a gas detection system are not practicable. NOTE 2 This European Standard is dedicated mainly to fixed apparatus. For portable gas detectors claiming a SIL higher than 1, this European Standard may be applied. This European Standard supplements the requirements of the European Standards for electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases, vapours (e.g. EN 60079-29-1 or EN 60079-29-4), toxic gases (e.g. EN 45544) or oxygen (e.g. EN 50104). NOTE 3 These European Standards are called in the text "metrological standards". The examples above show the state of the standardisation for industrial applications at the time of publishing this European Standard. There may be other metrological standards covering other application fields, for which this European Standard is also applicable. EN 50271 specifies minimum requirements for apparatus using software and/or digital components. It also defines additional optional requirements for compliance with SIL 1 in low demand mode operation. EN 50402 includes all requirements of EN 50271. EN 50402 is also dedicated to apparatus and gas detection systems and/or components and should be used instead of EN 50271 in the following cases: - At SIL 1 when the system contains components not covered by EN 50271; - At SIL 2 and SIL 3; - At all SILs when non-digital based apparatus is used. Applying the above-mentioned metrological standards will ensure the measuring performance is adequate in normal operation of a gas detection system. Additionally the requirements of this European Standard address the functional safety of gas detection systems and encompass criteria for reliability, fault tolerance and avoidance of systematic failures. The avoidance and control of systematic failures will be covered by the requirements for the development processes and techniques and diagnostic measures chosen in the design. This European Standard will lead to the characterisation of the gas detection system by a SIL-capability and related hardware failure rate representing a hierarchical order of safety levels. This will allow the user to incorporate the gas detection system into an overall safety system according to the safety integrity levels of EN 61508 (all parts). This European Standard is applicable for gas detection systems, which may consist of the following functional units: - gas-sampling; - sensor; - signal transmission; - input to control unit; - signal processing in control unit; - output from control unit. This European Standard does not specify requirements for the installation and maintenance of gas detection systems. It also does not specify the physical positioning of measuring points / locations. This European Standard does not specify which SIL-capability is sufficient for which application. NOTE 4 The SIL-capability required for an application will be specified by the user (see Clause 9 and Annex A ).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za aparate in sisteme za zaznavanje in merjenje vnetljivih ali strupenih plinov, hlapov ali kisika. Ta evropski standard je standard za izdelek, ki temelji na standardu EN 61508 (vsi deli), in zajema način z nizkimi in visokimi zahtevami sistemov za odkrivanje plina, in sicer samo pri zmogljivostih ravni celovite varnosti (SIL) 1, 2 ali 3. Aparati in sistemi za odkrivanje plina so generični izdelki. Ta standard zajema del »realizacije« 10. faze v celotnem varnostnem življenjskem ciklu, ki je določen na sliki 2 standarda EN 61508-1:2010. Konfiguracija in integracija v posebne načine uporabe nista del tega standarda. V primeru neskladij med zahtevami tega standarda in zahtevami standarda EN 61508, ima prednost standard EN 50402. OPOMBA 1: Načini uporabe, ki za sisteme za odkrivanje plina zahtevajo raven celovite varnosti 4, niso uporabni. OPOMBA 2: Ta evropski standard je namenjen predvsem za nepremične aparate. Ta evropski standard se lahko uporablja za prenosne javljalnike plina, z ravnjo celovite varnosti, višjo od 1. Ta evropski standard dopolnjuje zahteve evropskega standarda za električne aparate za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, hlapov (npr. EN 60079-29-1 ali EN 60079-29-4), strupenih plinov (npr. EN 45544) ali kisika (npr. EN 50104). OPOMBA 3: Ti evropski standardi so v besedilu imenovani »meroslovni standardi«. Spodnji primeri prikazujejo standardizacijo industrijskih načinov uporabe v času objave tega evropskega standarda. Drugi meroslovni standardi morda zajemajo področje uporabe, za katerega se uporablja tudi ta evropski standard. Standard EN 50271 določa minimalne zahteve za aparate, ki uporabljajo programsko opremo in/ali digitalne komponente. Določa tudi dodatne izbirne zahteve za skladnost z ravnjo celovite varnosti 1 pri delovanju v načinu z nizkimi zahtevami. Standard EN 50402 zajema vse zahteve standarda EN 50271. Standard EN 50402 se uporablja tudi za aparate in sisteme in/ali komponente za odkrivanje plina in naj bi se uporabljal namesto standarda EN 50271 v naslednjih primerih: – pri ravni celovite varnosti 1, kadar sistem sestavljajo komponente, ki niso zajete v standardu EN 50271; – pri ravni celovite varnosti 2 in 3; – pri vseh ravneh celovite varnosti, če se uporablja nedigitalni aparat. Uporaba zgoraj navedenih meroslovnih standardov bo zagotovila ustrezno učinkovitost merjenja pri običajnem delovanju sistema za odkrivanje plina. Poleg tega zahteve tega evropskega standarda obravnavajo funkcionalno varnost sistemov za odkrivanje plina in zajemajo kriterije za zanesljivost, toleriranje okvar ter preprečevanje sistematičnih okvar. Preprečevanje in nadzor sistematičnih okvar bodo zajemale zahteve za razvojne procese in tehnike ter diagnostične ukrepe, izbrane v času načrtovanja. Ta evropski standard bo privedel do karakterizacije sistema za odkrivanje plina z zmogljivostjo ravni celovite varnosti in s tem povezane stopnje okvar strojne opreme, s čimer bo predstavljal hierarhijo varnostnih ravni. To bo uporabniku omogočilo vključitev sistema za odkrivanje plina v celoten varnostni sistem v skladu s stopnjami varnostne celovitosti v standardu EN 61508 (vsi deli). Ta evropski standard se uporablja za sisteme za odkrivanje plina, ki jih lahko sestavljajo naslednje funkcionalne enote: – vzorčenje plina; – senzor; – prenos signala; – vnosi v kontrolno enoto; – obdelava signala v kontrolni enoti; – izhod iz kontrolne enote. Ta evropski standard ne določa zahtev za namestitev in vzdrževanje sistemov za odkrivanje plina. Ravno tako ne določa fizičnih položajev merilnih točk/mest. Ta evropski standard ne določa, katera zmogljivost ravni celovite varnosti zadostuje za določen način uporabe. OPOMBA 4: Zmogljivost ravni celovite varnosti za način uporabe določi uporabnik (glej točko 9 in dodatek A).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50402:2005/A1:2008 - Električne naprave za zaznavanje in merjenje vnetljivih ali strupenih plinov, hlapov ali kisika - Zahteve za funkcionalno varnost vgrajenih sistemov za odkrivanje plina 21-mar-2017
Nadomešča SIST EN 50402:2005 - Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih ali strupenih plinov, hlapov ali kisika - Zahteve za funkcionalno varnost vgrajenih sistemov za odkrivanje plina 21-mar-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi