Kako uporabljati iskalnik

Slovenske standarde in standardizacijske publikacije lahko iščete po katalogu SIST na več različnih načinov:

1. z iskanjem po Mednarodni klasifikaciji za standarde (ICS)
2. z iskanjem po tehničnih odborih (TC)
3. s hitrim iskanjem po ključnih besedah
4. z iskanjem po različnih kriterijih v iskalu za napredno iskanje

Rezultat iskanja so podatki o standardizacijskih projektih. S klikom na posamezno referenčno oznako projekta, se odpre novo okno, v katerem so podatki o standardih in standardizacijskih dokumentih, ki spadajo pod posamezni projekt. Veljavnost posameznega standarda je označena z active - veljaven ali withdrawn - razveljavljen v polju Status.

Najdeni standardizacijski projekti so razvrščeni po najboljših najdenih približkih glede na vnesene kriterije iskanja. Razvrstimo jih lahko tudi po velikosti numeričnega dela referenčne oznake (Referenčna oznaka), po abecednem redu tehničnih odborov (TC), po velikosti številke Mednarodne klasifikacije za standarde (ICS), po datumu objave projekta (Datum) ter glede na stopnjo razvoja posameznega projekta (Stopnja).

Iskanje po ICS


Vsakemu standardizacijskemu projektu je glede na področje in vsebino določena ena ali več klasifikacijskih številk po Mednarodni klasifikaciji za standarde (ICS). Klasifikacija ICS je organizirana hierarhično v treh ravneh. Prva raven zajema široka področja dejavnosti v standardizaciji, na primer:
11 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17 MEROSLOVJE IN MERJENJE. FIZIKALNI POJAVI
77 METALURGIJA

Področja so razdeljena v skupine. Oznako skupine sestavljata dvomestna oznaka področja in trimestna številka skupine, ločeni s piko, na primer:
11.040 Medicinska oprema
17.120 Merjenje pretoka tekočin
77.140 Železni in jekleni izdelki

Nekatere skupine so razdeljene v podskupine. Oznako podskupine sestavljata oznaka skupine in dvomestna številka podskupine, ločeni s piko, na primer:
11.040.30 Operacijski instrumenti in materiali
17.120.20 Pretok v odprtih kanalih
77.140.70 Jekleni profili

Iskanje po TC


Standardizacijski projekti so razvrščeni po tehničnih odborih (TC), ki so odgovorni za pripravo in izdajo standardov. Pod SS EIT so navedeni tehnični odbori, ki pripravljajo standardizacijske projekte s področij elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, pod SS SPL pa tehnični odbori, ki pripravljajo standardizacijske projekte z ostalih strokovnih področij.

Iskanje po ključnih besedah


Če vnesete ključno besedo ali besedno zvezo, lahko iščete po bibliografskih podatkih standardizacijskih projektov v katalogu SIST (referenčna oznaka standardizacijskega projekta, slovenski in angleški naslov, naziv TC, številka ICS, stopnja razvoja standarda, status in datumu objave)

Iskanje ni odvisno od uporabe malih ali velikih črk pri zapisu ključne besede.
Primer iskanja:
1. Iščem vse standardizacijske projekte, ki vsebujejo besedo KAKOVOST. Rezultati iskanja

Pod zavihkom Projekti () se izpiše število najdenih standardizacijskih projektov, pod zavihkom Izdelki () pa število publikacij SIST.

Napredno iskanje

V naprednem iskanju lahko iščete po različnih kriterijih:

Koda projekta: Je numerična šifra, podeljena vsakemu posameznemu projektu.

Če poznate npr. kodo projekta pri evropskem projektu (pri projektih CEN – Work Item, pri CENELEC – Project Number), je ta enaka tudi pri privzetem projektu SIST, npr. evropski standard EN 60068-2-27:2009 ima kodo projekta 20878, enako kodo ima tudi privzeti slovenski standard SIST EN 60068-2-27:2009.


Referenčna oznaka projekta: V okence lahko vpišete celotno referenčno oznako standarda (npr. SIST EN ISO 9001:2008) ali tudi samo del oznake (npr. ISO 9001 oz. 9001).
Podrobneje o tem, kako je sestavljena referenčna oznaka standarda, si lahko preberete v Navodilu o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije.


Oznaka TC: Iskanje zadetkov lahko omejite na posamezen slovenski tehnični odbor. V spustnem meniju lahko izbirate med vsemi slovenskimi tehničnimi odbori. . Več o tehničnih odborih je opisano tudi zgoraj »Iskanje po TC«.


Koda ICS projekta: V spustnem meniju lahko izbirate med posameznimi klasifikacijskimi številkami področij. Več o klasifikacijskih številkah ICS je opisano zgoraj »Iskanje po ICS«.


Status standarda: V povezavi z razvojnimi stopnjami projekta se standardom glede na stopnjo določi tudi status.

Vsi osnutki v okviru posameznega projekta imajo do izdaje končnega standarda (stopnja 6060) status »neobjavljen«.

Ob izdaji končnega standarda se standardu SIST podeli status »objavljen«.

Status »objavljen in popravljen« pomeni, da je pri standardu prišlo do spremembe podatkov (npr. popravki v naslovu ...).

Nekateri objavljeni standardi so lahko tudi »v reviziji«, saj je po standardizacijskih postopkih najpozneje vsakih pet let pregledana aktualnost standarda.

»Razveljavljeni« standardi so neveljavni in so najverjetneje nadomeščeni z novejšimi verzijami standardov.


Metoda priprave: V okviru standardizacijskega dela obstaja več metod privzema. Podrobneje o metodah priprave si lahko preberete v Navodilu o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije.


Stopnja projekta: Razvoj posameznega projekta poteka po določenih razvojnih stopnjah. Stopnje projektov SIST so usklajene z evropsko in mednarodno standardizacijo.

Najbolj iskani stopnji sta stopnja 6060, ki pomeni objavo privzetega evropskega standarda, ter 6260, ki pomeni objavo privzetega mednarodnega in drugega tujega standarda. Objavljen izvirni slovenski nacionalni standard ima stopnjo 7160.

Podrobneje o stopnjah projektov si lahko preberete v Navodilu o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije.


Datum končanja stopnje: Iskanje po stopnji projekta lahko omejite tudi časovno.


Slovenski naslov projekta: Če vnesete besedo ali besedno zvezo, lahko iščete po podatkih iz slovenskega naslova projekta.
Primer iskanja: Iščem vse standardizacijske projekte, ki vsebujejo besedo KAKOVOST.
Rezultati iskanja: Vsi zadetki vsebujejo v slovenskem naslovu besedo »kakovost«.


Tuji naslov projekta: Če vnesete besedo ali besedno zvezo, lahko iščete po podatkih iz tujega (angleškega) naslova projekta.
Primer iskanja: Iščem vse standardizacijske projekte, ki vsebujejo besedo QUALITY.
Rezultati iskanja: Vsi zadetki vsebujejo v angleškem naslovu besedo »quality«.


Jezik dokumenta: iskanje lahko omejite tudi na jezikovne različice (npr. samo slovenski jezik).
Primer iskanja: Izberem jezik dokumenta: »slovenski jezik«.
Rezultati iskanja: Prikazani so vsi dokumenti, ki so na voljo v slovenskem jeziku.

Najbolje prodajani standardi